The actor to actor movie matrix database - Deja Scene
These two again!
Talk about Deja Scene
Jing cha gu shi 2013

Jing cha gu shi 2013 (2013)

Rating: 6.1 of 10

Below is the list of the top billed actors that worked in Jing cha gu shi 2013. When you find the person you are looking for, click on the link to view a list of actors they have worked with.


See full cast


submit to reddit Tweet this Share on facebook

Jackie Chan as Zhong Wen

Has previous starred with Zha Ka (2 movies), Haixiang Wang (2 movies), Yiwei Liu (2 movies), Ye Liu (3 movies), Rongguang Yu (7 movies)

Ye Liu as Wu Jiang

Has previous starred with Rongguang Yu (3 movies), Yiwei Liu (4 movies)

Tian Jing as Miao Miao

Tao Yin as Lan Lan

Yiwei Liu as General Manager Niu

Has previous starred with Wei Na (3 movies)

Wei Na as Na Na

Xiaoou Zhou as Wei Xiao Fu

Rongguang Yu as Captain Wu

Peiqi Liu as Chief Zhang

Has previous starred with Ye Liu (2 movies), Yiwei Liu (2 movies)

Hailong Liu as Pi Song

Zha Ka as Bin Ge

Has previous starred with Haixiang Wang (2 movies), Rongguang Yu (2 movies)

Lu Cai as A Kun

Fu Hai as Tao Zi

Zou Yizheng as Worker

Tong Chenjie as Zhu Nan

Guli Nazha as Xiao Wei

Lei Zhang as Quan Zi

Lijia Shi as Duan Mu

Tang Jiaqi as Da Xiang

Li Shipeng as DJ

Zhou Rong as Pole Dancer

Haixiang Wang as Waiter

Has previous starred with Rongguang Yu (2 movies)

Zhang Ze as Waitress

Jiaxuan Li as Hostage

Xu Li as Hostage

Huang Di as Hostage

He Xiang as Hostage

He Xianoyu as Hostage

Chiao Chiao as Guest

Li Zixuan as Lap DancerSee full cast